Заседание март 2017

Заседание март - 31.03.2017г


1. Приемане на Наредбата за реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини

     - ДЗ    
     - Приложение    


2. ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 128 ОТ ПРОТОКОЛ № 19/27.02.2017 Г. В ЧАСТТА НА Т. 2.

    - ДЗ    
         

3. Прекратяване на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир, публична общинска собственост: Язовир „Киселево ”, намиращ се в землището на с.Киселево, ЕКАТТЕ 36957, общ..Брусарци, област Монтана, описан в  АПОС №56/07.04.2003 г.

   - ДЗ    
         

4. Допълване Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост и прекратяване на съсобственост между община Брусарци и физически лица,  чрез продажба на дела на общината по пазарна цена.

    - ДЗ    
       

5. Приемане на отчет по изпълнението на „Годишен план за развитие на социалните услуги в община Брусарци за 2016 г.”

    - ДЗ    
       

6. Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждането на продуктивни животни за лични нужди на територията на община Брусарци” за 2016 г.

    - ДЗ    
    - Приложение  


7. Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд” за 2016 г.

    - ДЗ    
    - Приложение

 

8. Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Брусарци” за 2016 г.

    - ДЗ    
    - Приложение

 

9. Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за управление дейностите по отпадъците на територията на община Брусарци за 2016 г.

   - ДЗ    
   - Приложение 

 10. ПИТАНИЯ


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта