Заседание февруари 2017

Заседание февруари - 27.02.2017г1. ПРИЕМАНЕТО НА  ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА  ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ  ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
     
    - ДЗ  
  

 2. Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир, публична общинска собственост: Язовир „Липена” с площ 13,410 дка., намиращ се в землището на с.Василовци ЕКАТТЕ 10255  , общ. Брусарци, област Монтана, описан в  АПОС №21/12.09.2001 г.

     - ДЗ     

 3. Учредяване на възмездно вещно право на ползване върху имот № 000872 по КВС на с. Смирненски, община Брусарци         

     - ДЗ     


 4. Сключване на договор за кредит с „ Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.

     - ДЗ    

 5. Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана

     - ДЗ    
     - Приложение

 6. Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползване им през 2017 г.

     - ДЗ    
     - Приложение 1  
     - Приложение 2

 7. Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2017 – 2018 г.

      - ДЗ   

 8. ОТСИЧАНЕ НА 43 (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРИ) БРОЯ ТОПОЛИ В ИМОТ № 544001 И ИМОТ № 544004, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КРИВА БАРА, ОБЩИНА БРУСАРЦИ

      - ДЗ

 9. Приемане на „Общински план за младежта – Община Брусарци  2017 г.”       

     - ДЗ    
     - Приложение

           

 10. Приемане на  Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, за състоянието на общинската собственост в Община Брусарци и  резултатите от нейното управление за  2016 г

       - ДЗ 

 11. Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г

       - ДЗ  

 12. ПИТАНИЯ

 

Забележка: Приложенията за общо и за индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от ОПФ са на разположение при техническия сътрудник на ОбС Брусарци.


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта