Заседание ноември 2016

Заседание ноември - 29.11.2016г


1. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 29/Протокол № 5 от 25.02.2016 г. на ОбС гр.Брусарци

  - ДЗ
  - Приложение 


2.
Откриване на  процедура за продажба на имот общинска собственост - Здравен дом с. Буковец, описан в АОС № 135/12.01.2004 г., съставляващ поземлен имот /ПИ/ № 135 по плана на селото с   площ     4500 кв. м., ведно с построената едноетажна масивна сграда със застроена площ /ЗП/ 170 кв. м, при граници на имота СИ-имоти №№130,131 и 134;СЗ- имоти №№ 136,137 и 138; ЮЗ- улица; ЮИ- улица

  - ДЗ
  - Приложение       


3.
Преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на имот, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-98, кв. 14 по плана на с. Княжева махала и учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Църковно настоятелство с. Княжева махала, община Брусарци, за изграждане на параклис със застроена площ 20 /двадесет/ кв. метра  върху терен общинска собственост, находящ се в УПИ II-98, кв. 14 по плана на с. Княжева махала при граници: Изток -улица; Запад - УПИ I-99; Север - улица; Юг - улица

  - ДЗ
  - Приложение   


4.
Преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на имот, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, кв. 7 по плана на с. Василовци и учредяване на  безвъзмездно право на строеж в полза на Църковно настоятелство при църква "Св. Георги" с. Василовци, община Брусарци, за изграждане на параклис със застроена площ 20 /двадесет/ кв. метра върху терен общинска собственост, находящ се в УПИ I, кв. 7 по плана на с.Василовци, при граници: СЗ-ул. "Площада"; Изток -ул. "Лиляна Димитрова"; Юг- ул. "Димитър Благоев"

   - ДЗ
   - Приложение      


5.
Учредяване на вещно право на ползване на "ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ БГ" ЕООД върху част от имот № 083038 в землище гр. Брусарци

   - ДЗ
   - Приложение        

 

6. Предложение за промяна в числеността и организационната структура на общинска администрация и местните дейности, считано от 01.01.2017г.

. - ДЗ
         

7. Готовността на Общината за зимното почистване 2016/2017г.

   - ДЗ
       

8. Предложение за попълване списъка на съдебните заседатели в Районен Съд – Лом

   - ДЗ
 

 

9. ПИТАНИЯ


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта