Заседание май 2016


Заседание май  - 31.05.2016г.


1. Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2016 – 2017 г.
- ДЗ
- Документи
         
2. Приемане на ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ  за периода 2016г. – 2017г.
- ДЗ
- Приложение

3. Отчет за изпълнение на Наредба за дейността на община Брусарци по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приета с решение № 40 , протокол №8 от 29.04.2008г.
- ДЗ

4. Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Брусарци” за 2015 г.
- ДЗ
- Приложение

5. Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за управление дейностите по отпадъците на територията на община Брусарци за 2015 г.
- ДЗ
- Приложение

6. Приемане на отчет за изпълнение на „Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждането на продуктивни животни за лични нужди на територията на община Брусарци” за 2015 г.
- ДЗ
- Приложение

7. ПИТАНИЯ


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта