№ 25. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

№ 25. Издаване на удостоверение за родените от майката деца


Характеристика на услугата:

В удостоверението се включват всички живи и починали деца на майката, вписани в регистъра на населението.
Заявителят подава попълненото искане в Центъра за услуги и информация на гражданите, на гише № 1 и гише № 2
Служителят
по гражданско състояние проверява самоличността на заявителя, приема и регистрира заявлението в електронната система за докуметнооборот. Извършва проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация и в регистъра за граждански брак и изготвя исканото удостоверение.
При констатирани различия се извършват допълнителни проверки и актуализация на данните в регистъра за населението. При необходимост заявителя представя допълнителни удостоверителни документи.

Правно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл. 6; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от15.05.2012 г.) – чл. 16.


Необходими документи:
1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението; 

2. Документ за самоличност;
3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).


Срок за изпълнение: в рамките на деня на заявяване


Такса: 5лв.


Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя