№ 14. Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

№ 14. Издаване на  удостоверение за постоянен адрес за първи път

Характеристика на услугата:

Удостоверява последният заявен постоянен адрес.
Удостоверението се издава след подаване на заявление за заявяване на постоянен адрес.
Заявителят или изрично упълномощеното лице подава заявлението
в Центъра за услуги и информация на граждани /гише № 1 и гише № 2/ или в изнесен център за услуги и информация на гражданите в с. Василовци, с. Дондуково, с. Крива бара и с. Смирненски.
Служителят по гражданско състояние проверява самоличността на заявителя, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот. Извършва проверка в ЕЛРК и изготвя исканото удостоверение.
При констатирани различия и неточности в данните се извършват допълнителни проверки и удостоверението се издава.
Изготвеното удостоверение се предоставя на заявителя.

За малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и 98 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1,т. 1;
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8;
Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 22 и чл. 24.

Необходими документи:
1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
2. Документ за самоличност;
3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
4. Документ за собственост, нотариално заверен договор за ползване на имота за жилищни нужди;
5. Декларация по чл. 92, ал. 6 от ЗГР по образец.


Срок за изпълнение:
в рамките на деня на заявяване

Такса:
без такса

Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя