№ 13. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

№ 13. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Характеристика на услугата:
Удостоверението се издава, когато чуждият гражданин желае да сключи брак с лице, което е вписано в регистъра за населението и което е дало писмено съгласието си чрез декларация по образец.
Заявителят /чужд гражданин/ подава попълнено искане
в Центъра за услуги и информация на граждани /гише № 1 и гише № 2/ или в изнесен център за услуги и информация на гражданите в с. Василовци, с. Дондуково, с. Крива бара и с. Смирненски.
Лицето, с което чуждият гражданин желае да сключи брак попълва декларация по образец, в която декларира, че е съгласно личните му данни /име, дата на раждане, пол, гражданство и семейно положение/ да бъдат вписани в удостоверението.
Служителят по гражданско състояние извършва проверка в регистъра за населението и издава удостоверение.
Изготвеното удостоверение се предоставя на заявителя.

Правно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 5, т. 4;
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6;
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 21.

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
2.
Декларация по чл. 21 - за съгласие за вписване на лични данни в удостоверението;
3. Документ за самоличност на встъпващите в брак;
4. Удостоверение за семейно положение и законодателна справка за чуждия гражданин (преведено и с необходимите заверки и легализации).


Срок за изпълнение: в рамките на деня на заявяване


Такса: 5лв.


Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя