№ 12. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

№ 12. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Характеристика на услугата:
Удостоверението се издава при сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина пред компетентен местен орган.
Искането се приема в
Центъра за услуги и информация на граждани /гише № 1 и гише № 2/ или в изнесен център за услуги и информация на гражданите в с. Василовци, с. Дондуково, с. Крива бара и с. Смирненски.
Служителят от ЦУИГ проверява самоличността и приложените документи, приема и регистрира искането в електронната система за документооборот.
Заявителят заплаща дължимата такса на гише " Каса".
Искането се насочва към
служителя по гражданско състояние, където се извършва проверка на данните в регистъра на населението и приложените документи.
При установени пречки за сключване на брака удостоверение не се издава.
Длъжностното лице изготвя мотивиран отказ, в който посочва установените пречки за сключване на брак.
След извършване на необходимите проверки се издава удостоверение и заявителят го получава.


Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1 и чл. 106, ал. 1 т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6 и т. 11;
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 20.

Необходими документи:
1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
2.
Официален документ, в който са записани имената, дата на раждане, пол и семейно положение на чуждия гражданин.
Документите в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните двустранни международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове и да бъдат снабдени с превод на български език
.
3. Документ за самоличност;
4. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице). 


Срок за изпълнение:
в рамките на деня на заявяване

Такса:
5лв.

Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя