№ 10. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

№ 10. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Характеристика на услугата:
В удостоверението се включват данни да съпруг/а и за всички живи и починали роднини по права линия от първа степен и по съребрена линия от втора степен.
В удостоверението могат да бъдат включени и роднини от друга степен.
Когато в регистъра за населението на общината няма данни за някои от роднините, същите се изискват служебно от съответната общинска администрация.
Заявителят или изрично упълномощеното лице подава заявление в
Центъра за услуги и информация на граждани /гише № 1 и гише № 2/ или в изнесен център за услуги и информация на гражданите в с. Василовци, с. Дондуково, с. Крива бара и с. Смирненски.
Служителят от ЦУИГ проверява самоличността на заявителя, приема и регистрира заявлението в електронната система за докуметнооборот. Извършва проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация и в регистъра за населението и изготвя исканото удостоверение, в което се включват роднините на лицето вписани в регистрите съгласно чл. 5, т. 2 от ЗГР.
При констатирани различия се извършват допълнителни проверки и актуализация на данните в регистъра за населението и регистрите по гражданско състояние от
служителя по гражданско състояние и удостоверението се издава в рамките на деня на заявяване.
Когато в регистъра за населението на общината няма данни за някои от роднините, същите се изискват служебно от съответната общинска администрация.
Когато е необходимо да се съберат допълнително данни от други общински администрации, удостоверението се издава до един месец от започване на производството - чл. 57, ал. 5 от АПК
Удостоверението се получава от заявителя в ЦУИГ.

Правно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1 и чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл. 5, т. 2;
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 7;
Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 15.

Необходими документи:
1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
2. Документ за самоличност;
3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).


Срок за изпълнение:
в рамките на деня на заявяване

Такса:
5лв.

Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя