№ 08. Издаване на удостоверение за наследници

№ 08. Издаване на удостоверение за наследници


Характеристика на услугата:

Искането, заедно с приложените документи, се приема от служителя по гражданско състояние в Центъра за услуги и информация на гражданите, гише № 1, гише № 2 или в изнесен център за услуги и информация на гражданите в с. Василовци, с. Дондуково, с. Крива бара и с. Смирненски.

Служителят от ЦУИГ проверява самоличността на заявителя, приема и регистрира молбата – декларация в електронната система за документооборот.

Заявителят заплаща дължимата такса на гише "каса", след което служителя по гражданско състояние в ЦУИГ окомплектова документите и извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).

Когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице, което трябва да издаде удостоверението не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация по реда на АПК.

При необходимост, на заявителя се издава удостоверение по чл. 42 от АПК.

След извършване на необходимите проверки се издава исканото удостоверение и заявителят го получава в ЦУИГ.


Важна информация за услугата
В искането по образец се посочват коректни данни за наследниците на починалия.
Искането се подава от лице, което има качество на наследник или след предоставяне на удостоверение от съответен държавен орган, овластяващо заявителя да получи удостоверение за наследници на друго лице.


Издава се за починалите с последен постоянен адрес (местожителство) в общ. Брусарци


Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1 и чл. 106, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 5, т.2;

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 1;

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 9 - 12.


Когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства, удостоверението се издава до един месец от започване на производството - чл. 57, ал. 5 от АПК.

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение за наследници;
2. Документ за самоличност;
3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение:
с ЕГН - 3 дни; без ЕГН – 14 дни

Такса:
с ЕГН - 5лв.; без ЕГН - 10лв.

Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя