№ 07. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт зараждане, акт за смърт/

№ 07. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт зараждане, акт за смърт/

Характеристика на услугата:
Заявлението се приема
в Центъра за услуги и информация на граждани /гише № 1 и гише № 2/ или в изнесен център за услуги и информация на гражданите в с. Василовци, с. Дондуково, с. Крива бара и с. Смирненски. Служителя от ЦУИГ проверява самоличността, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот.
Заявителят заплаща дължимата такса на гише "каса". Заявлението се насочва към
служителя "ГРАО", който извършва проверка в локална и национална база данни и в регистрите по гражданско състояние съхранявани в общинския архив.
При липса на съставен акт за гражданско състояние се издава удостоверение.
Удостоверението се предоставя в ЦУИГ, където се получава от заявителя.

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 4 и чл. 24, ал. 1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.  3.
Наредба № РД-02-20-9 за функциониране на единната  система за гражданска регистрация

Необходими документи:
1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
2. Документ за самоличност;
3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение:
14 дни

Такса:
5лв.

Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя