№ 06. Издаване на препис-извлечение от Акт за смърт за втори и следващ път

№ 06. Издаване на препис-извлечение от Акт за смърт за втори и следващ път

Характеристика на услугата:
При необходимост от получаване на препис от акт за смърт за втори и следващ път, заинтересованото лице подава в Центъра за услуги и информация на гражданите /гише № 1 и гише № 2/
или в изнесен център за услуги и информация на гражданите в с. Василовци, с. Дондуково, с. Крива бара и с. Смирненски, попълненото заявление и приложените към него документи /при необходимост/.
В ЦУИГ специалист по гражданско състояние приема заявлението, проверява попълнените в него данни и регистрира заявлението в електронната система за документооборот.
Заявителят заплаща дължимата такса на гише "каса".
При извършване на услугата, приетите документи се насочват към служителя "ГРАО", който извършва проверка в локална база данни и в Регистър за смърт и въз основа на съставен акт се издава препис-извлечение от акт за смърт. Документът се изготвя и получава на място в ЦУИГ.

Важна информация за услугата
В заявлението е необходимо да се посочи дата на настъпване на смъртта или номер и дата на акта за смърт.

Издава се за починалите в общ. Брусарци

Правно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 40 ал. 1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4.

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
2. Документ за самоличност;
3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение:
в
рамките на деня на заявяване

Такса:
5лв.

Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя