№ 05. Издаване на препис-извлечение от Акт за смърт - за първи път

№ 05. Издаване на препис-извлечение от Акт за смърт - за първи път

Характеристика на услугата:
След като смъртта бъде установена от компетентно лице, съобщението за смърт следва да постъпи в кметството по място на настъпване на събитието.
Длъжностното лице по гражданско състояние извършва проверка на съобщението за смърт, след което съставя акт за смърт.

Въз основа на съставения акт за смърт, длъжностното лице по гражданско състояние издава препис-извлечение от акт за смърт и го връчва на заинтересуваните лица.


Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;

2. Съобщение за смърт, издадено от здравното заведение, където е настъпила смъртта или от компетентно медицинско лице (подписано, изведено и подпечатано);
3. Решение на съда;
4.
Документ за самоличност на починалото лице.
5. Документ за самоличност на обявителя.

Срок за изпълнение: Актът за смърт се съставя не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта. Препис-извлечение от акт за смърт се издава веднага на заинтересованите лица.


Такса: няма


Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя