№ 04. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

№ 04. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат


Характеристика на услугата:
Искането заедно с приложените документи се приема в Центъра за услуги и информация на граждани /гише № 1 и гише № 2/ или в изнесен център за услуги и информация на гражданите в с. Василовци, с. Дондуково, с. Крива бара и с. Смирненски.
Служителят от ЦУИГ проверява самоличността, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот. Заявителят заплаща дължимата такса на услугата на гише "Каса".
При извършване на услугата,
приетите документи се насочват към служителя "ГРАО", който извършва проверка в локална база данни и в Регистър "
Граждански брак" и въз основа на съставен акт се издава удостоверение-дубликат. Документът се изготвя и получава на място в ЦУИГ.

Правно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1
, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4.
Наредба № РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация - чл. 68.


Услугата се извършва за лица, които са сключили граждански брак в община Брусарци.


Необходими документи:
1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;

2. Документ за самоличност;
3. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице);

Срок за изпълнение:
в
рамките на деня на заявяване

Такса:
5лв.

Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя