№ 01. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

№ 01. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал


Характеристика на услугата:

Съобщението за раждане, издадено от компетентно медицинско лице се получава в Община Брусарци.

След присвояване на ЕГН се съставя акт за раждане и се издава удостоверение за раждане.

Удостоверението за раждане се връчва от длъжностното лице по гражданско състояние на един от родителите в Община Брусарци.


Правно основание:

Закон за гражданската регистрация – чл. 43, ал. 6, чл. 49, чл. 50 и
чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 40, ал.1.

Семеен кодекс – чл. 64 и чл. 65.


Удостоверение се издава само веднъж за всички родени в община Брусарци.


Необходими документи:
1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
2. Съобщение за раждане или влязло в сила съдебно решение;
3. Документ за самоличност на родителите;

4. Декларация за припознаване от баща, когато майката няма сключен граждански брак.

Срок за изпълнение:
5 дни 

Такса:
няма

Място за подаване и получаване на документа:  ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя