Новини
Обявление
30.10.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД  ЛОМ

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

На 11. Декември 2020г. изтича мандатът на действащите към момента съдебни заседатели на Районен съд – Лом. Ва тази връзка следва да бъдат избрани нови съдебни заседатели с четиригодишен мандат.

В изпълнение на Решение 104/29.10.2020г. на Общински съвет Брусарци, Комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за РС-Лом

 

О Т К Р И В А    П Р О Ц Е Д У Р А

 

по  НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ на кандидати за съдебен заседател към РАЙОНЕН СЪД  ЛОМ.

На основание чл. 67, ал.1 и чл. 68, ал.1 от ЗСВ обявява изискванията и критериите за кандидатите за съдебни заседатели съгласно законовите разпоредби.

 1. Изисквания към кандидатите:

 За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1.1. е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

1.3. има завършено най-малко средно образование;

1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страда от психически заболявания.

2.             Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

2.1. е съдебен заседател в друг съд;

2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

2.4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд – Лом

3.             Необходими документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие;

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако кандидатът за съдебен заседател е роден преди 16 юли 1973 г.

Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗСВ  обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандидата.

Документите се подават лично или с пълномощно, в срок до 09.11.2020 г. в деловодството на Общински съвет Брусарци - ул. “Георги Димитров”№ 85, ет. 2, стая 207 – при Сътрудника на ОбС.

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта