Новини
Обявление на основание чл.128 ал. 1 от ЗУТ
05.05.2020

Община Брусарци, област Монтана, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че поради промяна в обхвата на проектната разработка е коригиран процедираният по чл.128 от ЗУТ Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за имотите в землището на с.Дъбова махала, общ.Брусарци, обл.Монтана, засегнати от трасето на  ж.п. линията Видин – София, железопътен участък Видин – Медковец.

Виж тук

Заинтересованите могат да се запознаят с проектите, които се намират в  стая №104, етаж 1, в сградата на Общинска администрация – Брусарци, ул.”Георги Димитров”№85

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до кмета на община Брусарци в едномесечен срок от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. 

 
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта