Новини
Съобщение на основание чл.18а ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр.с чл. 210, ал. 3 и чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ
19.03.2020

Съгласно чл.64, ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ при изграждане на газопроводи в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект, възникват сервитути , за което се дължи еднократно обезщетение. Съгласно чл.64, ал.2, т.2 и 3 от ЗЕ сервитутът е свързан с право на прокарване за целите на газопровода  и в ограничаване ползването на засегнатите имоти.

Съгласно регистъра на засегнатите имоти от трасето на „Разширение на газопреноснта инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” – етап „Линейна част“  преминава през имот/и в землищата на с.Княжева махала, с.Крива бара и с.Василовци, общ.Брусарци, обл.Монтана.

            Във връзка с това, на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ и постъпило искане от страна на Булгартрансгаз“, кметът на Община Брусарци със Заповед № РД-02-09-51/28.02.2019 г. е назначил комисия за определяне размера на обезщетенията на собствениците на засегнатите от сервитута имоти.

С Решение № 1, 2 и 3 от протокол № 2 / 23.04.2019 г. комисията е определила общия размер на обезщетението за всеки засегнат имот на територията на община Брусарци.

 На основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ оценките са съобщени на заинтересованите собственици/наследници.  

Поради невъзможност някои от тях да бъдат открити на постоянния адрес за кореспонденция, на  основание чл.18а ал.10 от АПК, съобщаваме приетите оценки.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 (четиринадесет)-дневен срок от датата на съобщението, решението на комисията може да бъде обжалвано чрез Община Брусарци до Административен съд – гр. Монтана.

Списък

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта