Новини
Обявление
06.01.2020

 

за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Монтана

 

 

На основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ ,във връзка с Писмо с Вх.№ РД-01-03-211/15.11.2019г. и в изпълнение на Решение № 22 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Брусарци от 20.12.2019г., Общински съвет Брусарци открива процедура за подбор на кандидати  за съдебни заседатели към Окръжен съд – Монтана за мандат 2020-2024г.

Съгласно решение на Общото събрание  на съдиите от  Апелативен съд – София е утвърден за община Брусарци 1/един/ брой заседатели за Община Брусарци. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са както следва:

І. Изисквания към кандидатите на основание чл.67,ал.1 , ал.3 от ЗСВ:

 • За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
 1. е на възраст от 21 до 68 години;
 2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 3. има завършено най-малко средно образование;
 4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 5. не страда от психически заболявания.
 • Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
 1. е съдебен заседател в друг съд;
 2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

ІІ. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в общински съвет Брусарци следните документи, съгласно чл.68, ал.3 от ЗСВ:

 1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 5. мотивационно писмо;
 6. писмено съгласие;
 7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
 8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет Брусарци, етаж 2, в сградата на Община Брусарци, ул. „Георги Димитров”  № 85  от 06.01.2020г. до 24.01.2020г. до 17:00ч. по образец.

Телефон за информация: 09783 2211

 ІV. Начин и ред за провеждане на процедурата:

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи се публикуват на интернет страницата на община Брусарци най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от ЗСВ, като най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.  Кандидатите за съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Окръжен съд – Монтана.

Определената с Решение на Общинския съвет  комисия  изслушва всеки един от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общинския съвет може да задава въпроси. Не по-късно от 3/три/ работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Комисията изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община Брусарци заедно с протокола от изслушването.

Образци на документи:

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Писмено съгласие;
 4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3;

 

 

Катя Додева: (П)

Предсадел на ОбС  Брусарци

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта