Новини
Съобщение на основание чл.150, ал.3 и ал.8, чл.149, ал.1 и чл.128 ал.3 от ЗУТ
05.11.2019

ДО собствениците на ПИ 982, кв.40 и УПИ IV-980, кв.40, с.Василовци

      На основание  чл.150, ал.3 и ал.8, чл.149, ал.1 и чл.128 ал.3 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите лица, че на 24.10.2019 г. е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  и е издадено разрешение за строеж  за обект: „Преустройство на съществуваща сграда и пристройки /навеси/ към нея в цех за производство на пелети” в УПИ V, квартал № 39 по плана с. Василовци, общ . Брусарци, обл.Монтана.
     Проекта се намира в общинска администрация гр.Брусарци, обл.Монтана, ул.”Г.Димитров” № 85, стая 104, и може да се разгледа от заинтересованите.
     Заповед № ТУ-12- 16 / 24 . 10 .201 9 г. , с която е одобрен подробния устройствен план част от КПИИ, заедно с издаденото Разрешение за строеж № 6 / 24.10.2019 г. подлежат на обжалване съгласно чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването им п о реда и условията на ЗАП.
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта