Новини
Съобщение на основание чл.61, ал.3 от АПК
07.05.2019

Поради невъзможност да бъдат намерени на постоянния адрес за кореспонденция, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщаваме на:

Мария Филипова Павлова, от гр.София, ж.к. „Хаджи Димитър“,  № 55б, вх.а, ет.6, ап.13

Генка Димитрова Гергова, от гр.София, ж.к. „Надежда II“,  № 241, вх.а, ет.8, ап.21

Петър Димитров Цветков, от гр.София, ж.к. „Лев Толстой“,  № 66, ет.4, ап.18

Валери Цветков Димитров, отгр.София, ж.к. „Лев Толстой“,  № 38, вх.д,  ет.5, ап.87,

в качеството им на н-ци на Михо Филипов Иванов /б.ж. на с.Буковец, общ.Брусарци/

че със Заповед № ТУ-12-2/ 05.04.2019 г. на Кмета на община Брусарци е одобрен проект за изменение на подроб ния устройствен план на с.Буковец, общ.Брусарци, с който се променя дворищната регулация на УПИ III , кв. 2 7 ,  като новите регулационни граници съвпадат с кадастралните граници на ПИ 2 2 9.
 
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщ аването и по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Брусарци до Административен съд Монтана .
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта